Organizačný poriadok:

  • a) Orgánmi NK Sú: 

a) Zasadnutie

b) Predsedníctvo NK

c) Revízna komisia (RK)

  • b) Štatutárnym zástupcom NK oprávneným jednať jeho menom sú predseda a podpredseda.
  • c) Najvyšším orgánom NK je jeho Zasadnutie, ktoré rozhoduje o základných smeroch činnosti a základných dokumentoch. Zasadnutie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. NK svoje rozhodnutie vyjadrí hlasovaním, vyžadujúcim nadpolovičnú väčšinu prítomných členov.
  • d) Zasadnutie NK sa koná minimálne raz ročne alebo častejšie podľa potreby.
  • e) Zasadaniu NK prislúcha určovať hlavné smery činnosti pre obdobie do ďalšieho Zasadania, schvaľovať výročnú správu o činnosti NK, správu Revíznej komisie, voliť predsedu, členov Predsedníctva a Revíznu komisiu na dobu štyroch rokov, schvaľovať čestných členov, rozhodovať o hospodárení vrátane výšky členského príspevku, schvaľovať základné zmeny v stanovách a prípadne zrušiť NK.
  • f) Zasadnutie SNK IWA volí delegátov do riadiacej rady IWA Jedným delegátom sa automaticky stáva predseda SNK IWA
  • g) SNK IWA môže vytvárať odborné sekcie, na čele ktorých stojí člen SNK IWA. Členmi sekcie môžu byť aj nečlenovia SNK IWA

 

DOHODY O SPOLUPRÁCI