Poslaním Slovenského národného komitétu IWA je prezentovať slovenské vodné hospodárstvo vo svetovom merítku a zastupovať jeho záujmy v celosvetovej organizácii IWA.

Naše poslanie dosahujeme organizovaním odborných konferencií a seminárov, cez vedecké a technické publikácie, sprostredkovaním kontaktov a informácii, podporou  mladých vedeckých pracovníkov zaujímajúcich sa vodným hospodárstvom.
V súčasnej dobe je pre nás prioritou nielen ochrana vodných zdrojov, ale ochrana životného prostredia ktoré je s vodou
v synergii.
Prostredníctvom našej organizácie chceme v súčinnosti so širokou členskou základňou vplývať na výchovu mládeže a informovať širokú verejnosť na význam vody v našom každodennom živote a udržateľnosť jej kvality a kvantity do budúcna.