PODMIENKY ČLENSTVA

  • Členstvo v NK, môže byť kolektívne alebo individuálne. Členovia sú riadni a čestní.
  • Členovia SNK IW A sú odborníci z oblasti vodného hospodárstva, výskumu, škôl, organizácii a inštitúcií a študentov, ktorí sa stotožnia s hlavnými cieľmi IWA a sú ochotní podporovať jej aktivity.
  • Členstvo v SNK IWA vzniká na základe písomnej žiadosti adresovanej SNK IWA po odsúhlasení Zasadaním SNK IWA a zaplatení členského príspevku.
  • NK môže podľa potreby vytvárať odborné sekcie alebo pracovné skupiny, ktoré majú svojho vedúceho, nemajú však samostatné hospodárenie.
  • Čestné členstvo je udeľované na Zasadnutí NK na návrh predsedníctva za významné zásluhy v oblasti záujmu IWA, súvisiace hlavne s medzinárodnou činnosťou.
  • Členovia NK majú právo zúčastniť sa všetkých akcií poriadaných NK, podieľať sa na jeho jednaní a vznášať pripomienky a návrhy k jeho činnosti. Majú možnosť využívať všetky informačné odborné materiály vydávané asociáciu IWA.
  • Povinnosťou členov je dodržiavať stanovy NK a platiť príspevky.
  • O výške príspevkov rozhoduje Zasadnutie NK.
  • Členstvo v NK zaniká rozhodnutím Zasadania NK ak člen vedome porušuje stanovy a povinnosti člena NK, alebo nemá uhradený členský príspevok za ostatný kalendárny rok.
  • Člen môže vystúpiť z NK na základe vlastného rozhodnutia, ktoré písomne oznámi Predsedníctvu.

Predsedníctvo

MENO A PRIEZVISKO E-MAIL TELEFÓN
Predseda
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. stefan.stanko@stuba.sk +421 2 32 888 280
Podpredseda
Ing. Martin Mikita, PhD. mikitamar2@gmail.com
Hospodár
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. ivona.skultetyova@stuba.sk +421 2 32 888 600
Sekretár
Ing. Réka Wittmanová, PhD. reka.wittmanova@stuba.sk +421 2 32 888 282

Individuálny členovia

MENO PRIEZVISKO
Ing. Michal Bartko
Ing. Viera Bezeková
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Ing. Marián Červeňák
Ing. Milan Ďaďo
Ing. Mária Dubcová
Ing. Martin Faško, PhD.
Ing. Tatiana Herchlová, PhD.
Ing. Michal Holubec, PhD.
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Ing. Pavel Hucko, PhD.
Ing. Michal Kačmár
Ing. Rudolf Kočiško
Bc. Marcel Kubík
Marcel Kubík, ml.
Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Ing. Peter Majzel
Ing. Ivana Marko
Ing. Michal Marton
Ing. Martin Mikita, PhD.
 Ing. Stanislav Prcúch
Ing. Andrea Raczková
Ing. Gergely Rózsa
Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Ing. Vlastimil Rybár
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Dpt. Viliam Šimko
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Ing. Marek Šutúš
Ing. Milan Topoli
Ing. Miroslav Trizna
Ing. Ján Vavro
Ing. Martin Vavro
Ing. Wittmanová Réka