Ciele a formy činnosti SNK IWA
Činnosť SNK je zameraná na podporu výmeny poznatkov, skúseností a informácií z odboru ochrany vodných zdrojov, zásobovania vodou, kvality vody, úpravy a čistenia vôd, hydrológie urbanizovaných území a súvisiacich problémov zásobovania vodou medzi odbornou verejnosťou v SR a IWA, na sprostredkovanie kontaktov medzi jednotlivcami a odbornými organizáciami v rámci IWA ako na vnútroštátnej tak aj na medzinárodnej úrovni.

K tomu rozvíja hlavne tieto činnosti:

a) sprostredkováva informácie z jednotlivých akcií kongresov, konferencií, seminárov a pod. konaných hlavne IWA a o ich publikáciách, časopisoch, zborníkoch, manuáloch, databázach atď.,
b) pomáha sprostredkovať odborné kontakty a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami v rámci národných komitétov ostatných členských krajín IWA,
c) zúčastňuje sa na práci IWA a podľa potreby i na práci iných medzinárodných odborných organizácií,
d) podporuje a rozvíja publikačnú činnosť slovenských odborníkov v publikáciách IWA a ďalších a pomáha mladým a začínajúcim autorom,
e) organizuje a spoluorganizuje v SR odborné podujatia, odbornú činnosť a výmenu skúseností pre subjekty, ktoré sa zaoberajú zásobovaním vodou a ochranou vodných zdrojov, kvalitou vody, úpravou a čistením vôd, hydrológiou urbanizovaných území
a súvisiacich problémov v oblasti vzdelávania, výskumu, výroby, štátnej správy, legislatívy a ekonomiky,
f) organizuje a spoluorganizuje kongresy, konferencie, semináre a iné odborné podujatia pre odbornú verejnosť, verejnú a štátnu správu a garantuje ich odbornú úroveň,
g) organizuje a spoluorganizuje prednáškové a študijné pobyty, exkurzie, workshopy, semináre pre slovenských a zahraničných odborníkov,
h) organizuje a spoluorganizuje činnosť a podujatia, ktorých cieľom je propagácia odboru vodného hospodárstva,
i) spolupracuje s ostatnými odbornými a vedeckými organizáciami a spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú príbuznými odbormi
s cieľom zlepšiť úroveň poznania a vzdelávania v odbore vodného hospodárstva,
j) podporuje nové výskumné trendy.